පුරාවිද්‍යාව සඳහා භූගෝලීය තොරතුරු පද්ධති 2022 (IAHS ආයතනයේ කලින් පාඨමාලා හැදැරු ශිෂ්‍යයන්ට)

මෙය IAHS ආයතනයේ කලින් පාඨමාලා හැදැරු ශිෂ්‍යයන්ට අදාල වේ. ඔබගේ ශීෂ්‍යභාවය සනාථ කල යුතුය.

පුරාවිද්‍යා හා උරුම අධ්‍යයන ආයතනය මඟින් පවත්වන ‘පුරාවිද්‍යාව සඳහා භූගෝලීය තොරතුරු පද්ධති 2022’ මාර්ගගත GIS පුහුණු පාඨමාලාවට අන්තර්ජාලය හරහා මුදල් ගෙවීමට මෙම ගෙවුම් ක්‍රම‌වේදය භාවිතා කරන්න.

රු8,000.00

Description

මෙය IAHS ආයතනයේ කලින් පාඨමාලා හැදැරු ශිෂ්‍යයන්ට අදාල වේ. ඔබගේ ශීෂ්‍යභාවය සනාථ කල යුතුය.

පුරාවිද්‍යා හා උරුම අධ්‍යයන ආයතනය මඟින් පවත්වන ‘පුරාවිද්‍යාව සඳහා භූගෝලීය තොරතුරු පද්ධති 2022’ මාර්ගගත GIS පුහුණු පාඨමාලාවට අන්තර්ජාලය හරහා මුදල් ගෙවීමට මෙම ගෙවුම් ක්‍රම‌වේදය භාවිතා කරන්න.
පුරාවිද්‍යාව හා උරුම අධ්‍යයන ආයතනය මඟින් ‘පුරාවිද්‍යාව සඳහා භූගෝලීය තොරතුරු පද්ධති (GIS for Archaeology) 2022’ මාර්ගගත GIS පුහුණු පාඨමාලාව 2022 ‌ජනවාරි 31 ආරම්භ කිරීමට අපේක්‍ෂා කර ඇත. ඒ සඳහා අයදුම්පත් භාර ගැනීම දැන් ආරම්භ කර ඇත.
සිතියම් සහ භූගෝලීය තොරතුරු පද්ධති (GIS) පුරාවිද්‍යාත්මක දත්ත කළමනාකරණයේ දී ඉතා වටිනා කාර්යභාරයක් ඉටු කරයි. පුරාවිද්‍යාව යනු භූගෝලීය සංසිද්ධි හා දැඩි ලෙස සම්බන්ධ වන විෂය ක්ෂේත්‍රයක් වන බැවින් GIS තාක්ෂණය විවිධ ආකාරවලින් භාවිතා කළ හැකිය. ක්ෂේත්‍ර කටයුතු වල දී භූගෝලීය තොරතුරු පද්ධති උපාංග භාවිතයෙන් ක්ෂේත්‍ර දත්ත රැස් කිරීම වැදගත් වන අතර රැස්කරන ලද දත්ත GIS භාවිතයෙන් කාර්යක්ෂමව කළමනාකරණය කිරීමට හැකියාව ඇත. ඊට අමතරව චන්ද්‍රිකා ඡායරූප, ගුවන් ඡායාරූප සහ වෙනත් ඓතිහාසික දෘඩ පිටපත් සිතියම් බොහෝ පුරාවිද්‍යාත්මක භාවිතයන් සඳහා ඉතා වැදගත් දත්ත ප්‍රභවයන් වේ. පුරාවිද්‍යාත්මක දත්ත සිතියම්ගත කිරීම පුරාවිද්‍යාත්මකව පමණක් නොව තවත් බොහෝ තිරසාර සංවර්ධන කටයුතු සහ සංරක්ෂණ කටයුතු සැලසුම් කිරීම යනාදිය උදෙසා වැදගත් වෙයි.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “පුරාවිද්‍යාව සඳහා භූගෝලීය තොරතුරු පද්ධති 2022 (IAHS ආයතනයේ කලින් පාඨමාලා හැදැරු ශිෂ්‍යයන්ට)”

Your email address will not be published.