නව පුරාවිද්‍යාව එහි මුලධර්ම හා ශ්‍රී ලංකේය භාවිතය – මහචාර්ය සෙනරත් දිසානායක

රු1,800.00

1960 දශකයේ පටන් ජගත් පුරාවිද්‍යාව වැලඳගත් නව පුරා විද්‍යාවේ සමස්ථ විෂය පථය හා එහි ශ්‍රී ලාංකේය ප්‍රවණතා ආවරණය කෙරෙන සිංහල බසින් රචිත පොතක් නොවීම මෙවැනි කාර්‍යයකට අත ගැසීමට මා පෙලඹ වීය. ග්‍රන්ථ පරිමාව A 5 ය. පිටු සංඛ්‍යාව 360 කි. ඵලක හා ඡායා රූප 95 කි. පොතක මිල රුපියල් 1800 කි. 25% වට්ටමක් සහිතව මිළ රු. 1350 කි. මෙම වට්ටම වලංගු වෙනුයේ 2021 අප්‍රේල් 30 දින දක්වා පමණි.

Out of stock

Description

1960 දශකයේ පටන් ජගත් පුරාවිද්‍යාව වැලඳගත් නව පුරා විද්‍යාවේ සමස්ථ විෂය පථය හා එහි ශ්‍රී ලාංකේය ප්‍රවණතා ආවරණය කෙරෙන සිංහල බසින් රචිත පොතක් නොවීම මෙවැනි කාර්‍යයකට අත ගැසීමට මා පෙලඹ වීය. ග්‍රන්ථ පරිමාව A 5 ය. පිටු සංඛ්‍යාව 360 කි. ඵලක හා ඡායා රූප 95 කි. පොතක මිල රුපියල් 1800 කි.

මහචාර්ය සෙනරත් දිසානායක
හි‌ටපු පුරාවිද්‍යා අධ්‍යක්ෂක ජනරාල්

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “නව පුරාවිද්‍යාව එහි මුලධර්ම හා ශ්‍රී ලංකේය භාවිතය – මහචාර්ය සෙනරත් දිසානායක”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like…